Model Asma Kamara 

asmakamara.com

Photographer Jasmyne Johnson @catsmyne

MUA Yuli

Model Asma Kamara

asmakamara.com

Photographer Jasmyne Johnson @catsmyne

MUA Yuli

Model Asma Kamara 

asmakamara.com

Photographer Jasmyne Johnson @catsmyne

MUA Yuli

Model Asma Kamara

asmakamara.com

Photographer Jasmyne Johnson @catsmyne

MUA Yuli